2007/09/27

„Okupacja pokojowa” w Wikipedii

Któż by się spodziewał, że termin „okupacja pokojowa” doczeka się swojego hasła w Wikipedii? Na razie tylko w polskiej wersji – http://pl.wikipedia.org/wiki/Okupacja_pokojowa. Wikipedia w języku angielskim nie notuje wyrażenia peacekeeping occupation; mamy za to „misje pokojowe”, „siły pokojowe” itd.

Bohater gry komputerowej Deus Ex, Gunther Hermann, agent UNATCO (United Nations Anti-Terrorist Coalition = Koalicja Antyterrorystyczna Organizacji Narodów Zjednoczonych), znany był z organizowania „okupacji pokojowych” (peacekeeping occupations).

Dla osiągnięcia „bezpiecznej, wolnej od wszelkich zagrożeń przyszłości dla całej ludzkości” UNATCO przeprowadza takie „okupacje”, których nazwa nieodparcie kojarzy się z popularnym określeniem „operacja pokojowa” (peacekeeping operation).

„Okupacje pokojowe” UNATCO polegają na dokonaniu agresji i opanowaniu jakiegoś terytorium. Jednocześnie ogłasza się, że Organizacja się prawo rozstrzygać, jaki porządek prawny winien funkcjonować na opanowanym terenie. Zazwyczaj wprowadza się tam stan wojenny, zabija lub torturuje „wywrotowców” i stosuje całą gamę innych działań wymierzonych w przeciwników zbrojnego ramienia ONZ.

(Z maila doktora More’a do współpracownika nazwiskiem Allred: „Żołnierze UNATCO otworzyli tu [w nowojorskiej Free Clinic] wczoraj interes, nazywając to »okupacją pokojową«; monitorują przepływ pacjentów – kiedy do kliniki przybywają na leczenie pewne osoby, są natychmiast zgarniane”.)

Twórcy Deus Ex pokazali ze szczegółami naturę znanych również nam „operacji pokojowych”. Określili je ironicznym mianem „okupacji pokojowych” – wskazując na wysiłki rozmaitych wydziałów propagandy, które starają się ukryć agresję i morderstwa pod płaszczykiem miłych dla ucha, „pokojowych” sformułowań.

Nazwy, nazwy... W świecie Roku 1984 Orwella istniało nawet coś takiego, jak Ministerstwo Pokoju...


2007/09/26

Quote: Stuff

"There is no such thing on earth as an uninteresting subject; the only thing that can exist is an uninterested person."

Gilbert Keith Chesterton, Heretics, Chapter III: On Mr. Rudyard Kipling and Making the World Small


Cytat w języku polskim:

„Nie ma na ziemi czegoś takiego jak nieinteresujący temat; może być tylko niezainteresowana osoba.”Quote: Culture

"Culture, by definition a shared territory of meaning, inspires conflicts far more destructive than any dispute over territory on the Earth's surface."

Chad Dumier


Cytat w języku polskim:

„Kultura, będąc z definicji wspólnym terytorium znaczeniowym, wywołuje konflikty znacznie bardziej niszczycielskie niż jakikolwiek spór o terytorium.”


Quote: Media

"The basic tool for the manipulation of reality is the manipulation of words. If you can control the meaning of words, you can control the people who must use the words. . . . We live in a society in which spurious realities are manufactured by the media, by governments, by big corporations, by religious groups, political groups. I ask, in my writing, What is real? Because, unceasingly, we are bombarded with pseudo-realities manufactured by very sophisticated people using very sophisticated electronic mechanisms."

Philip K. Dick

(Cytat za: George Walkley, No Paycheck, „Ink”, III 2004, s. 39-42)


Cytat w języku polskim:

„Podstawowym narzędziem manipulacji rzeczywistością jest manipulacja słowami. Jeżeli potrafisz kontrolować znaczenie słów, potrafisz kontrolować ludzi, którzy muszą tych słów używać. [...] Żyjemy w społeczeństwie, w którym media, rządy, wielkie korporacje, grupy religijne i polityczne tworzą kłamliwe wizje rzeczywistości. W moim pisarstwie pytam: Co jest prawdziwe? Ponieważ nieustannie jesteśmy bombardowani wizjami pseudorzeczywistości fabrykowanymi przez wysokiej klasy specjalistów używających bardzo wyrafinowanych mechanizmów elektronicznych.”