2007/09/26

Quote: Culture

"Culture, by definition a shared territory of meaning, inspires conflicts far more destructive than any dispute over territory on the Earth's surface."

Chad Dumier


Cytat w języku polskim:

„Kultura, będąc z definicji wspólnym terytorium znaczeniowym, wywołuje konflikty znacznie bardziej niszczycielskie niż jakikolwiek spór o terytorium.”


No comments: